Klimatologlar daglardaky garlyklaryň azalandygyny anykladylar

Klimatologlar daglardaky garlyklaryň azalandygyny anykladylar

Soňky iki onýyllygyň dowamynda daglardaky garlyklaryň tutýan meýdany görnetin azaldy. Bu barada makala Scientific Reports neşirinde çap edildi. Eurac ylmy-barlag merkeziniň alymlary daglaryň ählumumy maýlamadan görnetin zyýan çekendiklerini belleýärler. Olaryň aýtmagyna görä, bütin dünýäde daglardaky garlyklar çalt azalýarlar, netijede, belentliklerdäki saklanýan garyň ömri takmynan 15 güne çenli kemelipdir.

Emeli hemralar arkaly düşürilen fotosuratlardyr maglumatlar soňky 40 ýylda daglaryň gar ýapynjalarynyň çäginiň her ýylda ortaça 3,6 göterim azalýandygyny görkezdi. Bu ýagdaý, esasan, Kanadanyň we Ýewraziýanyň sebitlerinde hasaba alyndy, ol ýerlerde garlyk ýerleriň ortaça tutýan meýdany 8,2 göterime çenli azalypdyr.

Ylmy-barlaglary geçirenler şeýle özgerişlikleriň tebigatda suw aýlanyşygyna ýaramaz täsir edýändigini bellemek bilen, gar suwunyň hasabyna ýaşaýan we ony sowukdan goranmak üçin peýdalanýan ösümliklerdir jandarlaryň sanynyň azalmagyna getirip biljekdigini aýdýarlar.

Ýene degişli makalalar

Ylmy barlag: pişikler hojaýynlarynyň atlaryny bilýär
On minutda beýniniň işini gowulandyrmagyň usuly beýan edildi
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty dünýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna habarçy-agza hökmünde girizildi
Britaniýanyň “Triwandi Çanzo” kompaniýasy Oýunlarda doping-barlag üpjünçilik düzüminiň biridir
25.09.2017 | Türkmenistanyň dopinge garşy agentligi Merkezi Aziýada öňdäki orunlaryň birini eýeleýär