Koreýada bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy

Koreýada bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna resmi sapary dowam edýär. Saparyň çäginde birnäçe gepleşikler geçirilip, iki ýurduň arasynda dürli ugurlarda işjeň hyzmatdaşlyk alyp barmagyň geljekki ädimleri kesgitlenilýär.

Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň wekilleri Koreýa Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyp ýaşlary bilen duşuşdylar.

Parlament wekilleri döwletimiz tarapyndan döredilýän şertleriň netijesinde dostlukly ýurtda bilim alýan türkmen talyplaryna Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşurdylar.

Koreýa Respublikasynda bilim alýan türkmen ýaşlary şeýle serpaý üçin özleriniň hoşallyklaryny, buýsançly sözlerini, häzirki wagtda türkmen ýaşlarynyň ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, ýokary derejeli hünärli bolmaklary, dürli dilleri bilmekleri ugrunda döwlet tarapyndan uly aladalar edilýändigini tolgunma bilen beýan etdiler diýip, türkmen metbugaty habar berýär.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Türkmenistanyň döredijilik kuwwaty — halkymyzyň...
Türkmendeňizderýaýollary agentliginiň wekilleri Koreýa Respublikasynda iş saparynda boldular
Yşyk baýramyna badalga berildi
Günorta Koreýa Demirgazyk Koreýa degişli uçarmansyz howa ulaglaryna duýduryş berip od açdy
Ýaponiýa Ýonaguni adasyna dolandyrylýan raketa ýerleşdirer
Iň halanan tagamlar