Malawiniň wise-prezidenti ýogaldy

Malawiniň wise-prezidenti ýogaldy

Malawiniň prezident ofisinden berilen beýanatda, wise-prezident Saulos Klaus Çilimany we ýanyndaky 9 ýolagçyny alyp barýan harby uçaryň ýere gaçandygy mälim edildi.

Beýanatda uçaryň içindäki Çilimanyň we beýleki 9 adamyň ýogalandygy aýan edildi.

Ýurduň paýtagty Lilongwe şäherinden Mzuzu şäherine gitmek maksady bilen ýola çykan uçar düýn agşam radardan ýitipdi.

Malawiniň prezidenti Lazarus Çakwera uçaryň ýaramaz howa şertleri we görüş aralygynyň pesdigi sebäpli Mzuzu şäherindäki howa menziline gonup bilmändigini we birnäçe wagt soň radardan ýiten uçaryň tapylmagy üçin tapawutly ýurtlardan kömek tekliplerini alandyklaryny habar beripdi.

Dereksiz ýiten uçaryň bölekleri gözleg işleriniň netijesinde Mzuzu şäheriniň günortasyndaky Çikangawa tokaýynda tapyldy.

Ýene degişli makalalar

11-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Britaniýaly pensioner ýarym metrlik alaka tutdy
Fýuriniň indiki söweşiniň senesi belli boldy
ÝB-ne Agza Ýurtlarda Iýul Aýynda 2 Müň Bosgun Çaga Ýitdi
Azerbaýjan dünýä jemgyýetçiligine çagyryş berdi
Taýson Fýuri Derek Çisora bilen tutluşmagyň hatyrasyna ringe dolanýar