Syýasat we Halkara

Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi hem-de ýaşaýyş jaý toplumyny açdy

Milli Liderimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi hem-de ýaşaýyş jaý toplumyny açdy

20-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde, Çoganly şäherçesinde bina edilen täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Häzirki wagtda bu ýerde döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze şäher zolagyny döretmek işleri dowam edýär.

Kottej toplumynyň açylyş dabarasynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirip, häzirki döwürde harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde goýlan wezipeleriň möhümdigini belledi.

Soňra günüň wakalary Içeri işler ministrliginiň we onuň düzüm bölümleriniň işgärleri üçin niýetlenen döwrebap kottejler toplumynyň bina edilen Çoganly ýaşaýyş toplumynda dowam etdi.

Dabara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen milli Liderimiz jaýlara barýan ýoluň ugrundaky toý derwezesiniň golaýyndaky toý bagyny kesdi.Soňra döwlet Baştutanymyz täze ýaşaýyş jaý toplumynyň çägine girip, dolandyryş binasyna tarap ugrady.

Onuň diwarynda içeri işler gullugynyň weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň diwar heýkeliniň şekili ýerleşdirildi.Bu ýaşaýyş toplumyna hem Içeri işler ministrliginiň düzüminde köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz zähmet çeken M.Berdimuhamedowyň ady dakyldy.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisi
Türkmenistan ýangyç-energetika toplumyny ösdürýär
03.12.2020 | Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi
03.12.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar
Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergi açyldy