Medeniýet we Jemgyýet

Noýabr aýynda Türkmenistan halkara medeni çäreleriň ikisini geçirer

Noýabr aýynda Türkmenistan halkara medeni çäreleriň ikisini geçirer

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli noýabr aýynda türki dilli döwletleriň kompozitorlarynyň hem-de sazşynaslarynyň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly döredijilik duşuşygyny, ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilen “Küştdepdi” türkmen milli aýdymyny we tansyny türki dilli döwletleriň zehinli aýdymçylarynyň hem-de tans toparlarynyň ýerine ýetirmeginde ýazgy edilen wideogörnüşleriniň tanyşdyrylyş çäresini geçirmek boýunça taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Bular barada wise-premýer M.Mämmedowa 23-nji oktýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň ählisine döredijilik taýdan baha bermegiň, Garaşsyz Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerinde Diýarymyzyň Bitaraplyk derejesiniň ähmiýetini daşary ýurtlarda giňden wagyz etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Türkmenistanyň Prezidenti dünýä bileleşiginiň ýurtlary bilen dostlukly we özara ynanyşmak ýagdaýyndaky gatnaşyklary saklamakda ynsanperwer hyzmatdaşlygyň möhümdigini, Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara çäreleriň ähmiýetini nygtap, wise-premýere meýilleşdirilen çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistan daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işjeň gatnaşyklary ösdürýär
Küştdepdi halklary birlpeşdirýän tans
Gurluşyk ulgamynyň senagat binýady berkidilýär
Türkmenistanyň Baş prokuraturasy ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň maliýe-ykdysady görkezijilerine seljerme geçirer
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi
02.12.2020 | Küştdepdi halklary birlpeşdirýän tans
02.12.2020 | Gurluşyk ulgamynyň senagat binýady berkidilýär