Prezident Berdimuhamedow ýene Mara bardy

Prezident Berdimuhamedow ýene Mara bardy

Mary welaýaty döwlet baştutanynyň üns merkezinde galýar. 7-nji fewralda prezident Serdar Berdimuhamedow ýene-de sebite bardy. Bu, onuň soňky 10 günde Mara edýän dördünji saparydyr. Döwlet metbugaty bu sapar barada habar bermeýär.

Ýene degişli makalalar

Idlibe Birnäçe Hüjüm Guraldy
Daşary döwletlerde bilim alan ýaşlar: Işe ýerleşmek üçin iki ýylda aljak aýlygymyzy para hökmünde soraýarlar
Daşary döwletlerde bilim alan ýaşlar: Ýurtda işe ýerleşmek üçin azyndan 70 müň manat para bermeli
11-nji noýabrda Ýaşlar atly gysga göwrümli çeper filmiň ilkinji görkezilişi bolar
Berdimuhamedow alabaý güni bilen ogluny gutlady, ýurtda idegsiz itler ýok edili
Zenan kalbyndan dörän nepislikler atly tegelek stoluň başynda söhbetdeşlik geçirildi