Röwşen dükanlary baýramçylygyň öňüsyrasynda aýakgaplaryň uly arzanladyşyna çagyrýar

Röwşen dükanlary baýramçylygyň öňüsyrasynda aýakgaplaryň uly arzanladyşyna çagyrýar

Türkmenistanyň şanly Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda Röwşen aýakgap kärhanasy harytlarynyň ähli görnüşlerine arzanladyş möwsümini yglan edýär.

1-nji oktýabra çenli Aşgabatdaky we beýleki şäherlerdäki Röwşen dükanlarynyň ählisinde 10-50 göterim arzan bahadan hakyky deriden öndürilen ýokary hilli aýakgaplary satyn alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, birnäçe aýakgap görnüşleriniň bahalary 100-150 manada çenli arzanladyldy.

Röwşen dükanlaryndan hemmeler üçin we islendik ýerde geýmäge niýetlenen aýakgaplary tapmak bolýar.Erkekler üçin bu brend klassiki aýakgaplary, mokasinleri, loferleri, şeýle hem nusgawy stil, dürli geýimler bilen we casual stile laýyk boljak sport aýakgaplaryny hödürleýär.

Röwşen kärhanasynyň Rosemary haryt nyşanly zenan aýakgaplarynyň hataryna kablukly gaýyjak görnüşli aýakgaplar, ýumşak taýmaýan dabanly oňaýly loferler, baletkalar, sliponlar bar.Mundan başga-da, bu dükanlardan mekdep okuwçysy üçin islendik ölçegli güýz aýakgabyny tapyp bilersiňiz.

Röwşen kärhanasynyň ähli aýakgaplary hakyky deriden, dokma we beýleki ýokary hilli materiallardan ýasalýar.

Bu uly arzanladyş mümkinçiliginden peýdalanyp, öz halaýan aýakgaplaryňyzy satyn almak üçin şu salgylara baryp bilersiňiz:

Aşgabatdaky Röwşen dükanlarynyň ýerleşýän salgylary:

Türkmenistanyň beýleki şäherlerindäki Röwşen dükanlarynyň salgylary:

Şeýle-de okaň:

Ýene degişli makalalar

Röwşen HK dürli görnüşli, owadan zenan aýakgaplaryny öndürýär
Röwşen HK Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli guralan ykdysady üstünlikleriň sergisinde öz önümlerini görkezýär
Türkmen prezidenti kazylary, prokurorlary wezipä belledi
Röwşen HK-nyň önümleri russiýaly alyjylaryň arasynda meşhurlyk gazanýar
Türkmenistanyň ilaty 7 milliondan geçdi
Ilat ýazuwy — 2022: Türkmenistanyň ilaty 7 million 57 müň 841 adama deň boldy