Serdar Berdimuhamedow iş kesilenleriň günäsini geçmek hakynda Permana gol çekdi

Serdar Berdimuhamedow iş kesilenleriň günäsini geçmek hakynda Permana gol çekdi

23-nji sentýabrda paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Maslahatynda eden maksatnamalaýyn çykyşyndan soňra, Prezident Serdar Berdimuhamedow käbir resminamalara gol çekdi.

Hususan-da, döwlet Baştutany Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly senesi mynasybetli, iş kesilenleriň günäsini geçmek hakynda Permana gol çekip, günäsi geçilen adamlary ýakyn wagtda öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly zerur işleri geçirmek, olary iş bilen üpjün etmek barada tabşyryklary berdi.

Şeýle-de Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy ösdürmek ugrunda köp ýyllaryň dowamynda çeken halal zähmetini göz öňünde tutup, zähmetde has tapawutlanan watandaşlarymyzy döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda degişli Permanlara gol çekdi.

Arakesmeden soňra, döwlet sylaglaryna mynasyp bolan ildeşlerimiziň birnäçesine sylaglar gowşuryldy.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Döwlet Maslahaty geçirildi
Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli iş kesilenleriň günäsi geçildi
Türkmenistanyň Prezidenti iş kesilenleriň günäsini geçmek hakynda Permana gol çekdi
Serdar Berdimuhamedow Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda çykyş etdi
Lebapda waksina etdirmediklere jerime salynýar, pensionerleriň pensiýalary tölenmeýär
Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde Hatyra” gününe bagyşlanyp Şehitlere tagzym bolsun, bu güller“ atly geçirilen sergi