Şri-Lankanyň premýer-ministri ýurduň ykdysadyýetiniň ýykylandygyny yglan etdi

Şri-Lankanyň premýer-ministri ýurduň ykdysadyýetiniň ýykylandygyny yglan etdi

Şri-Lankanyň ykdysadyýeti gutarnykly ýumruldy, indi ýurt nebiti daşary döwletlerden satyn almaga ukypsyz diýip, düýn ýurduň hökümet başlygy Ranil Wikramasinghe beýanat berdi.

Interfaksyň ýazmagyna görä, hökümet başlygy: Biz adaty ýangyç, gaz, elektrik togy we azyk ýetmezçiliginden has çylşyrymly ýagdaýa düşdük. Biziň ykdysadyýetimiz doly ýykyldy, bu häzirki günde iň agyr meseledir diýdi. Onuň sözlerini Associated Press habarlar gullugy getirýär.

Ranil Wikramasingheniň bellemegine görä, Şri-Lankanyň Ceylon Petroleum Corporation iri nebitgaz kompaniýasyna bergisi bu gün 700 million amerikan dollaryna deňdir, şunda hiç bir ýurt ýa-da gurama bize ýangyç bermäge taýýar däl diýip, ol nygtady.

Premýer-ministriň aýtmagyna görä, hökümet ýagdaýdan halas bolmak üçin wagtynda hiç hili çäre görmedi, sebäbi Şri-Lankanyň altyn pul gorlary azaldy. Häzirki wagtda ýurtda benzin ýok, ýangyjyň beýleki görnüşlerine, importdan getirilýän azyga we derman serişdelerine ýiti mätäçlik duýulýar.

Şri-Lanka 1948-nji ýylda Beýik Britaniýadan garaşsyzlygyny gazanandan bäri iň çynlakaý krizisi başdan geçirýär.

Ýene degişli makalalar

Dünýäde iň uly ýakut daşy tapyldy
6 Ýurt Bilen Uçar Saparlary Bes Edildi
Tapgyrlaýyn kadalaşma etabynyň görkezmesi çap edildi
Kuala-Lumpurda Aziýa Kubogy 2023-iň pleý-off tapgyrynyň bijeleri çekildi
Aziýa Kubogynyň saýlama tapgyrynyň bije çekişlik dabarasy 24-nji iýunda geçiriler
Aziýa Kubogynyň saýlama tapgyrynyň bbije çekişlik dabarasy 24-nji iýunda geçiriler