Täze köpri ulanylmaga berildi

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda täze köpri ulanylmaga berildi.Bu köpri Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna deňiz ulaglary arkaly getirilýän ýükleri bökdençsiz daşamaga mümkinçilik döreder.Ikitaraplaýyn gatnawly köpriniň her tarapynyň ini 13,25 metre deň bolup, her tarapdan bir wagtda ulaglar üç hatar boýunça hereket edip bilerler.

Köprüniň her gapdalyndaky ini iki metr bolan ýanýodalar pyýadalaryň howpsuz hereket etmekleri üçin şert döredýär.

Täze köpriniň gurluşyk işleri welaýat Awtomobil ýollary ulanyş müdirliginiň Awtomobil ýollary gurmak we ulanmak boýunça gözegçilik edarasynyň buýurmasy esasynda awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň köpri gurluşyk müdirliginiň gurluşykçylary tarapyndan ýerine ýetirildi. Köprä asfalt düşemek işlerini Balkanýolgurluşyk müdirliginiň we yşyklandyryş sütünleri bilen üpjün etmek işlerini bolsa Balkanenergogurluşyk dolandyryş edarasynyň hünärmenleri alyp bardylar.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda
Ýol gözegçiligi gullugy we salgyt gullugy Türkmenbaşyda hususy taksileri awlaýar’
Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Balkan welaýat şahamçasy sürüjilik okuwlaryna çagyrýar
Aşgabatda Türkiýäniň wiza merkezi açyldy, Turkish Airlines oktýabrda ýene 14 ýolagçy uçuşyny amala aşyrar, Türkmenistanda daşary ýurtlaryň ýük ulaglaryndan alynýan ýol ýygymlarynyň möçberleri üýtgediler
Türkmenawtoulaglary agentliginiň Awtomobil mekdepleriň birleşigi howply ýükleri daşamak boýunça okuwlary geçirýär
Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Lebap welaýat şahamçasy sürüjilik okuwlaryna çagyrýar
Yssy howa awtoulaga nähili zyýan ýetirip biler