Türkiýedäki türkmen aktiwisti özüniň we çagalarynyň zor bilen watana ýollanmagyndan howatyrlanýar

Türkiýedäki türkmen aktiwisti özüniň we çagalarynyň zor bilen watana ýollanmagyndan howatyrlanýar

Türkmen häkimiýetleri özge pikirlileri we olaryň hossarlaryny aňtamagyny dowam edýärler. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fondy (THF) Türkiýedäki 36 ýaşly aktiwist Zarina Ahtýamowanyň gürrüňini çap etdi.

Ol özüniň Türkmenistandaky hossarlaryna basyşlar, özüni hem çagalaryny zor bilen Türkmenistana alyp gitmäge synanyşýandyklary we ol ýerde tussag edilmek howpynyň abanýandygy barada gürrüň berýär.

Ahtýamowa dürli oppozisiýa toparlaryna işjeň gatnaşýar we türkmen häkimiýetlerini tankytlaýan wideýolary sosial mediada goýýar.

Onuň sözlerine görä, muňa Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň işgärleriniň geleňsizligi iterýär. Ol köne pasportyny ýitirende, ilçihana täze pasport almaga kömekden ýüz öwüripdir. Ahtýamowa täze pasportsyz nikasyny resmileşdirip we iki sany kiçi ýaşly çagasyny ýazgy edip bilmeýär.

Aktiwistiň sesini sem etdirmek üçin onuň Türkmenistandaky ene-atasynyň we olar bilen ýaşaýan uly gyzynyň ýanyna jaý müdirýetiniň, polisiýanyň we DIM-niň wekilleri barypdyrlar. Olar hamana, Zarinanyň terror toparyna girendigini aýdypdyrlar we onuň işlerini duruzmagy talap edipdirler.

Ahtýamowa Türkmenistanda iş tapmansoň, 2006-njy ýylda ýurdy terk edendigi, ol ýerde ilkinji nikasyndan gyzynyň galandygy, 2010-njy ýylda musulman däp-dessury boýunça Türkiýede durmuşa çykandygy, 2010-njy ýylda täze pasport bermekleri üçin ilçihana ýüz tutandygy, emma, ilçihana bu işler bilen meşgullanmaýandyklaryny, munuň üçin watana gitmelidigini aýdandyklary, netijede, Türkiýede bikanun galandygy barada gürrüň berýär.

Onuň gürrüňleriniň rusça doly mazmuny bilen THF-niň saýtyndan tanyşmak mümkin.The post Türkiýedäki türkmen aktiwisti özüniň we çagalarynyň zor bilen watana ýollanmagyndan howatyrlanýar first appeared on Türkmenistanyň Hronikasy.

Ýene degişli makalalar

Stambulyň kazyýeti türkmen aktiwistiniň deportasiýasy baradaky karary ýatyrdy
Türkiýe türkmen aktiwistini watanyna deportasiýa etmekden ýüz öwürdi
Jumasapar Dädebaýewiň işi: aktiwist ogurlanandygyny we psihotropiki serişdeleriň ulanylandygyny aýdýar
Aktiwist Jumasapar Dädebaýew Daşkentdäki SIZO ýerleşdirildi
Blogçy we raýat aktiwisti Jumamyrat Dädebaýew Türkiýeden Özbegistana zor bilen iberildi
Türkiýede türkmen aktiwistine içi gülli sebet, nämälim poroşok we suwuklyk ýollanypdyr