Türkmen aýakgap öndürijisi Röwşen Aşgabatdaky sergä gatnaşmaga çagyrýar

Türkmen aýakgap öndürijisi Röwşen Aşgabatdaky sergä gatnaşmaga çagyrýar

Türkmen aýakgap öndürijisi Röwşen ähli isleg bildirýänleri 3 5-nji aprel aralygynda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýän Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine gelip görmäge çagyrýar.

Röwşen HK-nyň diwarlygynda çagalar we ulular üçin owadan hem-de rahat aýakgaplaryň dürli görnüşleri görkeziler. Hödürlenýän önümler nusgawy aýakgaplardan başlap, sport aýakgaplaryna we köwüşlere çenli görnüşleriniň köpdürlüligi bilen müşderileri begendirer. Aýakgaplardan başga-da, Röwşen serginiň myhmanlaryna öndürýän esbaplaryny: ýantorbalary, guşaklary we gapjyklary hödürlär.

Röwşen ýokary hilli we elýeterli aýakgap öndürijisi hökmünde meşhurlyk gazanan we köp ýyllyk iş tejribesi bolan kompaniýadyr.

Röwşen kompaniýasynyň önümleriniň Russiýa Federasiýasyna we Merkezi Aziýa ýurtlaryna eksport edilýändigini ýatladýarys.

Şeýle-de okaň:

Ýene degişli makalalar

Röwşen aýakgap kärhanasy önümlerini Moskwada geçýän Euro Shoes sergisinde tanyşdyrýar
Röwşen kärhanasy TSTB-niň sergisine gatnaşýar
Röwşen HK dürli görnüşli, owadan zenan aýakgaplaryny öndürýär
Röwşen HK Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli guralan ykdysady üstünlikleriň sergisinde öz önümlerini görkezýär
Mary deri-aýakgap AGPJ-niň önümçiliginiň gerimi giňeýär
“Röwşen” hususy kärhanasynyň ýyladyşhanalar toplumy tutuş ýylyň dowamynda pomidorlaryň we hyýarlaryň iň gowy görnüşlerini ösdürip ýetişdirýär