Türkmen-gazak gatnaşyklaryny ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmen-gazak gatnaşyklaryny ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Söhbetdeşligiň başynda Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Gazagystanyň Prezidentine Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň salamlaryny we iň oňat arzuwlaryny ýetirdi.

Bellenilşi ýaly, Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky gatnaşyklar strategiki hyzmatdaşlygyň häsiýetine eýe bolmak bilen, hil taýdan täze derejä ýetdi. Taraplaryň biragyzdan bellemegine ýokary derejedäki gatnaşyklar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmekde aýgytly orun eýeleýär.

Iki döwletiň köptaraplaýyn görnüşde, hususan-da BMG-niň çäklerindäki hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesi bellendi.

Söhbetdeşligiň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça türkmen-gazak ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmeginiň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar hökümetara, parlamentara, pudagara we daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky gatnaşyklaryň netijeli häsiýetini nygtadylar.

Şeýle hem özara gyzyklanma eýe bolan sebitara we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri barada pikir alyşmalar boldy. (mfa.gov.tm)

Ýene degişli makalalar

12-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
28-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmen-koreý işewürlik maslahatyndaky çykyşy
Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň ikinji parlamentara forumyny guramak meseleleri maslahatlaşyldy
Türkmenistanyň Mejlisinde OHCHR-nyň Merkezi Aziýa boýunça edarasynyň sebitleýin wekili bilen duşuşyk geçirildi
15-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlary