“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi

2023-nji ýylyň 3-nji martynda “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebi, özgezeginde Türkmenistanyň raýat awiasiýasyna uly goşant goşjak 123 sany ýokary derejeli awiasiýa hünärmenlerini okadyp taýýarlady.

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Howa ulaglarynyň işgärlerini taýýarlaýan mekdebiniň uçurymlary häzirki zaman tendensiýalaryna laýyk gelýär.

Okuwlar we taýýarlyklary aşakda görkezilen hünärler boýunça geçirildi:

Şeýle-de, okuwynyň netijeleri boýunça tapawutlanan 26 sany uçurymlar hormat haty bilen sylaglandy.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistan Hazar deňzi boýunça syýahatçylyk gezelençlerini döretmegi teklip edýär, Türkmenhowaýollary agentliginiň mekdebinde hünärmenleriň gutardyş dabarasy geçirildi we beýleki habarlar
Döwlet telewideniýesi korrupsiýa jenaýatlarynda aýyplanýanlary görkezdi
Parahorlaryň birnäçesi azatlykdan mahrum edildi
Türkmenhowaýollary halkara uçuşlarynyň nyrhnamalaryny üýtgetdi, Türkmenfilm birleşiginiň kinematografiýaçylaryna Türk medeniýetine goşandy üçin baýragy gowşuryldy, Gyzykly gezelenç gepleşiginiň ýedinji sany çykdy
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
Hindistan türkmenler üçin meşhur lukmançylyk ugry bolup durýar, emma uçar gatnamaýar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi