Türkmenistan Milanda geçiriljek 24-nji “Triennale Milano” halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan Milanda geçiriljek 24-nji “Triennale Milano” halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan Italiýanyň Milan şäherinde geçiriljek “Triennale Milano” atly 24-nji halkara sergisine gatnaşar. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy duşenbe güni habar berdi.

“Triennale Milano” 24-nji halkara sergisi 2025-nji ýylyň 17-nji maýyndan 16-njy noýabry aralygynda Milan şäherinde geçiriler.

Bezeg sungaty we häzirki zaman binagärligi temasyny öz içine alýan bu halkara sergisiniň geçirilmegi Halkara sergiler býurosynyň 173-nji mejlisinde makullanyldy.

Habarda bellenilişi ýaly, “Triennale Milano” 24-nji halkara sergisine gyzyklanma bildirýän döwlet we hususy guramalaryna oňa gatnaşmaga mümkinçilik dörediler.

23-nji “Triennale Milano” halkara sergisi 2022-nji ýylyň 15-nji iýulyndan 11-nji dekabry aralygynda Milan şäherinde geçirildi.

Ýene degişli makalalar

Hindi zergärleri 50 müň göwher oturdylan ýüzük ýasadylar
Mega Teknik dükanlary öýüňiziň keşbini özgertmek üçin önümleriň dürli görnüşlerini hödürleýär
Germaniýada bu ýyl Remezan giňden bellener
Türkmenistanda ähli ýerde täze ýyl arçalary ýok edilýär, ilatdan pul ýygnalýar
Lebapda her bir döwlet edarasynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däbi çäklendirilýär
Türkmen wekiliýeti Özbegistanyň medeni mirasy - täze Galkynyş zamanasynyň esasy atly VII Halkara kongresine gatnaşdy