Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Nýu-Ýorka bardy

Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Nýu-Ýorka bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýekşenbe güni BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Nýu-Ýork şäherine iş sapary bilen bardy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Habarda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Döwlet Baştutanynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş sapary 20-nji sentýabra çenli dowam eder.

Jon F.Kennedi adyndaky Halkara howa menzilinde Türkmenistanyň Prezidentini resmi adamlar garşyladylar.

Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň işine, şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň “С5+1” görnüşdäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji duşuşygyna gatnaşmagy meýilleşdirilýär.

BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda Türkmenistan dünýäde parahatçylygyň we howpsuzlygyň üpjün edilmegine, BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetilmegine, şol sanda energetika, ulag, ekologiýa, howanyň üýtgemegi, ynsanperwer ugur ýaly möhüm ulgamlarda halkara hyzmatdaşlygyň berkidilmegine gönükdirilen täze başlangyçlary öňe sürer.

Şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet Baştutany ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini, şol sanda BMG-niň Baş sekretary bilen duşuşyk geçirer.

Şu ýylyň 5-nji sentýabrynda Nýu-Ýorkda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisi açyldy. Mejlisiň çäklerinde 19 26-njy sentýabr aralygynda ýokary derejeli çäreleriň geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

Ýene degişli makalalar

Iň tejribeli hünärmenler alakalara garşy göreşmek üçin Nýu-Ýorka ýygnanar
Jo Baýden Gazada duşenbe gününe çenli ylalaşygyň ýola goýulyp bilinjekdigini aýtdy
Awstraliýada Titanik gämisiniň nusgasyny suwa goýbermekçi bolýarlar
Prezident Erdogan Nýu-Ýorka Duşuşyklaryny Dowam Etdirýär
Prezident Erdogan Nýu-Ýorka Guraýan Saparyny Dowam Etdirýär
110 ýyldan soňra surata düşürildi 
Ýewropada we Hytaýda jokrama yssy: tokaýlar ýanýar, hasyl elden gidýär