Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin penşenbe güni telefon arkaly Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady. Söhbetdeşlikde türkmen-rus gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn berkitmäge we strategik hyzmatdaşlygy giňeltmäge bolan ikitaraplaýyn garaýyşlar tassyklandy. Bu barada Russiýanyň Prezidentiniň resmi metbugaty habar berdi.

Şeýle hem Wladimir Putiniň Döwlet Baştutanymyza iberen gutlag hatynda “Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak baradaky iýun aýynda gol çekilen Jarnama, şübhesiz, dürli ugurlarda özara bähbitli ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň hil taýdan ösmegi üçin mümkinçilik döredýär” diýip, aýdylýar.

Wladimir Putin Merkezi Aziýada we Hazar sebitinde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak hem-de iki ýurdyň halklarynyň bähbitleri üçin bilelikde iş alyp barmaga ygrarlydygyny kanagatlanma bilen belledi.

Mundan başga-da, Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin türkmen kärdeşine berk jan saglyk, bagt we üstünlikleri arzuw etdi.

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin, Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi Döwlet Baştutanymyzy doglan güni mynasybetli gutladylar.

Ýene degişli makalalar

Ýurtlaryň baştutanlary Türkmenistanyň prezidentine bu ýurdyň garaşsyzlygynyň ýyl dönümini gutladylar
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli gutlag hatlar gelip gowuşdy
Dünýä döwletleri Garaşsyz Türkmenistany gutlaýarlar
15 döwletiň Baştutanlary ŞHG-niň Samarkantdaky sammitine gatnaşarlar
Samarkantda ŞHG-niň sammiti geçirilýär
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa doglan güni mynasybetli gutlaglar gelip gowuşdy