Ynkylabyň ýokary lideri: Jihad we şehitlik dini medreselde kök uran medeniýetdir

Ynkylabyň ýokary lideri: Jihad we şehitlik dini medreselde kök uran medeniýetdir

Yslam rewolýusiýasynyň ýokary lideri, 4000 ruhany şehidiň ýatlama kongressiniň agzalarynyň arasynda Jihad we şehitlik dini medreselde kök uran medeniýetdir diýip beýan etdiler.

Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy 2020-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda 4000 ruhany şehidiň ýatlama kongressiniň agzalary bilen geçiren duşuşygynda beren gürrüňleri şu gün çarşenbe bu kongressiň geçirilýän ýerinde okaldy. ol hezretleri bu çykyşynda Mujahid ulamalary we ýagşy amallarda öňdew ruhanylary ýatlamaklygy we gadyrlamaklygy ýagşy iş hasapladylar.

Aýatolla Hameneý mukaddes goranyş döwründe ýaş talyplaryň wagyz-nesihat we dini işlerden başga-da söweş meýdanyna girendigini we köpüsiniň şehit bolandygyny aýtdylar.

Ýene degişli makalalar

Raisi Eýrana garşy Sanksiýalaryň ýatyrylmagy hakda Kataryň emiri bilen gürrüň etdi
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy
Eýranyň Prezidenti Raisi Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlady
Yslam Rewolýusiýasynyň ýokary derejeli lideri Gazagystanyň prezidenti bilen duşuşanda: Ukraina meselesiniň esasy kynçylygy, NATO-ny ösdürmek üçin Günbatarlylaryň meýilnamasydyr
Serdar Berdimuhamedow Eýranyň Beýik ruhy Lideri Hamaneýi bilen duşuşdy
Serdar Berdimuhamedow Eýranyň Beýik ruhy lideri bilen duşuşdy