23-nji sentýabr gije-gündiziň deňleşýän güni

Güýz möwsüminiň gelmegi bilen howa sowaýar. Senenama görä bu pasyl 1-nji sentýabrda başlanýan hem bolsa, meteorologiýa ylmynda güýzüň başlanýan wagty başga. Eýsem, güýz pasly haçan başlanýar, gije bilen gündiziň uzynlygy haçan deňleşýär? Dowamyny oka!

Ýene degişli makalalar

Garaşsyzlyk milli galkynyşyň binýady
Ýaşlar syýasaty dabaralanýar
Şyrnakda “Eren Gabaw Güýz-Gyş-19” Operasiýasy Başladyldy
Terrora Garşy Egilşiksiz Göreş Dowam Edýär
2022- türkmen zenanlarynyň gysaç astyna düşen ýyly
Ýene-de 3 Terrorçy Täsirsiz Ýagdaýa Getirildi
Tunjelide PKK-nyň Gaçybatalgalary we Tälim Merkezleri Hatardan Çykaryldy