23-nji sentýabr gije-gündiziň deňleşýän güni

Güýz möwsüminiň gelmegi bilen howa sowaýar. Senenama görä bu pasyl 1-nji sentýabrda başlanýan hem bolsa, meteorologiýa ylmynda güýzüň başlanýan wagty başga. Eýsem, güýz pasly haçan başlanýar, gije bilen gündiziň uzynlygy haçan deňleşýär? Dowamyny oka!

Ýene degişli makalalar

Aşgabatda Güýzüň keşbi atly konsert geçirildi
Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna berk käýinç berildi
Suw üpjünçiligi bilen bagly aladalaryň arasynda, türkmen prezidenti suw resmisine käýedi
Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygyna käýinç yglan edildi
Türkmenistanyň Prezidenti ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek boýunça resminamalara gol çekdi
Serdar Berdimuhamedow ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylarynyň 28-sini wezipä belledi