3 oýunda 12 gol

Futbol boýunça Türkmenistanyň Ýokary ligasynda 22-nji tapgyrda 3 duşuşyk geçirildi. Şol oýunlarda 12 gol hasaba alnyp, 2 duşuşykda myhmanlar ýeňiş gazandy.Mundan öňki tapgyrda ornuny “Altyn asyr” toparyna aldyran “Ahal” myhmançylykda “Merwden” 52 üstün çykyp, täzeden 1-nji basgançaga dolandy. 1-nji ýarymyň ahyrynda Elman Tagaýewiň 2 goly (43, 45+1 p) bilen öňe saýlanan “Ahal” 49-njy minutda Yhlas Saparmämmedowyň hem-de 73-nji minutda Nurýagdy Muhammedowyň pökgüleri esasynda hasaby 40-a çykardy. 74-nji minutda “Merwiň” adyndan Şanazar Tirkişow tapawutlandy. 78-nji minutda Yhlas Saparmämmedow ýene bir pökgini ýer eýeleriniň torundan girizdi. 87-nji minutda “Merwiň” belli hüjümçisi Begenç Alamow bellenen penaltini dürs ýerine ýetirdi.

Netijede, 52 hasabynda ýeňiş gazanan “Ahal” 2-nji basgançakdaky “Altyn asyrdan” 2 oýny artykmaç hem bolsa, häzirlikçe 1-nji orna beýgeldi. 3-nji ýer ugrunda göreş alyp barýan 2 toparyň “Energetik” bilen “Şagadamyň” arasyndaky oýunda ýer eýeleri 3 utugy 2 gol bilen gazandylar.

Gollaryň ikisini hem Alibek Abdyrahmanow derwezä ýollady (68, 89).Bu duşuşykdan soň, iki toparyň utugy deňleşdi.Tapgyryň soňky oýnunda-da “Nebitçi” myhmançylykda “Aşgabat” toparyny 21 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. 1-nji ýarymyň iň soňky minutlarynda Şamämmet Hydyrow “Nebitçini” öňe saýlady. 54-nji minutda Süleýman Orazow hasaby deňledi. Şol goldan 10 minutdan soň, Ýewgeniý Tkaçenko penaltini takyk ýerine ýetirip, balkanabatlylara ýeňiş getiren oýunçy boldy.

Ýene degişli makalalar

TÝL ― 2023: 14-nji tapgyrdan soň gyzykly hasaplamalar
TÝL ― 2023: 13-nji tapgyryň duşuşyklaryndan soň gyzykly hasaplamalar
Türkmenistanyň milli ýygyndysyna çagyrylan futbolçylar
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň Aziýanyň kubogy-2023-iň saýlama tapgyrynda çykyş etjek düzümi mälim boldy
Türkmenistanyň we Malaýziýanyň futbol ýygyndylarynyň başlangyç düzümleri belli boldy
Çempionlykdan soň kubogy hem gazandy
TÝL ― 2022: Ahal Energetigi uly hasap bilen ýeňdi