Ak şäherim Aşgabat atly göçme sergi

Ak şäherim Aşgabat atly göçme sergi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli Ak şäherim Aşgabat atly XXII köpugurly halkara sergi geçirildi. Serginiň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi gaznasyndaky gymmatlyklardan düzülen göçme sergi gurnady.

Sergide Türkmenistanyň halk suratkeşi Ý.Annanurowyň Maşgala, A.Atakgaýewiň Magtymguly, Ş.Muhammetberdiýewiň Bagşy zenan, A.Taganowyň Bezeg güldan, Ç.Durdyýewiň Adat ýaly birnäçe ajaýyp eserler görkezildi.

Ýene degişli makalalar

Edirne Mis miwe sabyny
Dagdan agajyndan ýasalýan şaý-sepler
Aşgabatdaky Xuping Jewelry bižuteriýa dükany alyjylara Täze ýyl arzanladyşlaryny hödürleýär
Täze ýyl bezegleri üçin býujet işgärlerinden pul ýygnalýar
Asma ýol: döwrebap gatnaw serişdesi
Turkish Airlines Türkmenistana uçuşlary resmi taýdan dikeltdi, Aşgabatda rus drama teatrynyň täze binasy gurlar, Gurbanguly Berdimuhamedow Walentina Matwiýenko türkmen şaý-sepini sowgat berdi