Ak şäherim Aşgabat atly göçme sergi

Ak şäherim Aşgabat atly göçme sergi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli Ak şäherim Aşgabat atly XXII köpugurly halkara sergi geçirildi. Serginiň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi gaznasyndaky gymmatlyklardan düzülen göçme sergi gurnady.

Sergide Türkmenistanyň halk suratkeşi Ý.Annanurowyň Maşgala, A.Atakgaýewiň Magtymguly, Ş.Muhammetberdiýewiň Bagşy zenan, A.Taganowyň Bezeg güldan, Ç.Durdyýewiň Adat ýaly birnäçe ajaýyp eserler görkezildi.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistan Milanda geçiriljek 24-nji “Triennale Milano” halkara sergisine gatnaşar
Aşgabatdaky Xuping Jewelry bižuteriýa dükany alyjylara Täze ýyl arzanladyşlaryny hödürleýär
Dagdan agajyndan ýasalýan şaý-sepler
Edirne Mis miwe sabyny
Hindi zergärleri 50 müň göwher oturdylan ýüzük ýasadylar
Miniatýura sungatynyň ösüş ýoly