General-maýor Salami: Amerikalylaryň Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusyna bolan duşmançylygy tükeniksizdir.

General-maýor Salami: Amerikalylaryň Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusyna bolan duşmançylygy tükeniksizdir.

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi Amerikalylaryň Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusyna bolan duşmançylygy we bu ynkylap güýjüne bolan ýigrenji hakyky we tükeniksiz meseledir diýdi.

Yslam Rewolýusiýa Gorag Korpusynyň baş serkerdesi "Huseýin Salami" penşenbe güni Ymam Reza (AS) mukaddes ybadathanasynda Ynkylap goragçylarynyň milli mukaddes Guran bäsleşiginiň ýapylyş dabarasynda eden çykyşynda Sepah Pasdaran güýçlerine garşy sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öňüni almak maksady bilen ABŞ Senatynyň Eýrana garşy ikinji meýilnamasynyň tassyklanmagyna yşarat edip Amerikalylaryň Sepah Pasdaran güýçlerini ýigrenmegi tebigy zatdyr diýdi.

Şeýle hem general-maýor Salami, Yslam Rewolýusiýasynyň Ýolbaşçysynyň sözlerine görä köpçülikleýin gyryş ýaragynyň yslamyň logikasynda ýeriniň ýokdugyny aýtmak bilen şübhesiz, onuň aýdanlary taktika däl-de, eýsem yslamyň buýrugydyr diýip aýtdy.

Ýene degişli makalalar

Yslam Ynkylabynyň Sepah pasdaran güýjüniň baş serkerdesi: Deňiz parahatçylygy we howpsuzlygy Eýranyň sebit ýurtlaryna iberen sargydy
General Salami: Sionist režimi peselip barýandyr
General-maýor Salami: Sionist režimi dargap barýar
General-maýor Salami: Eýranyň ýaragly güýçleri duşmanyň howplaryna garşy durmaga taýyn
Eýranyň Goranmak ministri: Sionist režim bilen gatnaşyklaryň jenaýat hasaplanmagy baradaky kanunynyň Yrakda kabul edilmegi bu re ežime uly zarba boldy
General-maýor Salami: Şehit Saýad Hodaýynyň aryny alarys