Güýzde gezilmeli iň owadan ýerler

Medeniýet we Jemgyýet

Güýzüň özüne mahsus reňkleri şäher durmuşyna aýratyn öwüşgin berýär. Dünýäniň dürli şäherlerinde bu öwüşgin tapawutly bolýar. Booking kompaniýasynyň syýahatçylyk saýty Momondo güýz aýlarynda owadanlygy bilen tapawutlanýan şäherleriň sanawyny düzdi. Bu sanawyň birinji bäşliginde şu şäherler bar:
Utreht, Niderlandlar
Sary, gyzyl we mämişi reňkleriň öwüşginleri şäheriň gadymy kanallary bilen birleşip, syýahatçylar üçin ýatdan çykmajak şekilleri döredýär. Taryhy kanallaryň Orta asyrlarda gaýyklary baglamak üçin ulanan ýakalaryny häzirki wagtda kafelerdir dükanlar doldurypdyr. Utrehti aýlanmagyň iň gowy usuly bolsa, kireýine berilýän gaýyklary ulanmakdyr. Şeýle etmek bilen şäheriň taryhyny duýmaga we owadan kanallary ýakyndan görmäge mümkinçilik taparsyňyz.
Nowosibirsk, Russiýa
Sibiriň uly şäheri Nowosibirskde gyş aýlary şatylama sowuk bolsa-da, sentýabr-oktýabr aýlarynda güýzüň Gün şöhleleri şäheriň tebigatyna zynat berýär. Russiýanyň iň uly opera we balet teatrynyň keşbi, esasan hem, günüň ýaşýan pursatlarynda şäheriň gözelligini artdyrýar. Nowosibirsk şäheriniň gyrasyndan geçýän Ob derýasynda güýzüň hözirini görýän ýerlilere gabat gelmek bolýar. Syýahatçylar derýanyň kenarynda oturyp, suwuň üstünde gaýýan sary ýapraklara tomaşa edip bilerler.
Sewilýa, Ispaniýa
Tomus aýlaryny şäheriň golaýyndaky dynç alyş ýerlerinde geçirmek üçin Sewilýa ajaýyp merkezleriň biridir. Emma güýzüň ilkinji hepdeleri şäherdäki iň gowy pursatlara şaýat bolmak üçin tüýs wagty. Şeýle aýlarda Sewilýanyň köçeleri pyrtykal gülleriniň ysy bilen dolýar. Şäheriň köçelerinde bolsa, wagtyny hoş geçirýän ýerliler agdyklyk edýär. Biri-birinden tapawutly binagärlik medeniýetlerini özünde jemleýän Sewilýa şäherini pyýada gezmegiň lezzetini görmegi ýatdan çykarmaň!
Ontario, Kanada
Sentýabr aýynyň soňky günlerinden başlap, bu şäherde güýzüň getirýän tebigy üýtgeşmelerini görmek bolýar. Bu üýtgeşmäni şäherden uzakda bolmadyk Algonkuin parkynda has ýakyndan synlamak mümkin. Parkyň içinde gaýykly gezelenç etmek arkaly güýzüň täsiri bilen saralmaga başlan tebigata tomaşa edip bilersiňiz.
Niagara derýasynyň kenaryndan dowam edýän Niagara ýolunyň hem ylham beriji peýzažy bar. Eger pyýada gezmegi halaýan bolsaňyz, müň ýyllyk agaçlary bolan Brýus Peninsula milli parkyna aýlanmak maslahat berilýär.
Fuji dagy, Ýaponiýa
Ýaponiýanyň Honşu adasynda ýerleşýän Fuji dagynda güýz pasly diýmek, asuda akýan suwuň, şeýle hem ülje we kerkaw agaçlarynyň gyzylymtyl ýapraklarynyň sazlaşygyny aňladýar. Bu ýerde tebigatyň gözelligine bagyşlanyp, Fujikawaguçiko atly güýz ýapraklarynyň festiwaly bellenip geçilýär. Ýaponiýanyň iň belent dagy Fujiniň wulkan daşlarynyň emele getirýän garamtyl reňki güýzüň sary we gyzyl ýapraklarynyň arasynda mese-mälim öňe saýlanýar.

Ýene degişli makalalar

Toplumyň taryhynda täze sahypa
UEFA Çempionlar ligasynyň 66-njy möwsümi
Berdimuhamedow saglyk ministri bilen koronawirusy maslahat etdi, üzärlik maslahatyny gaýtalady
15.10.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar
15.10.2020 | Webinaryň temasy medeni mirasy öňwrenmek ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy
Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärliklerini öwrenýän arheologlaryň onlaýn-duşuşygy geçirildi