Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazar deňziniň kenary boýunça gezelenç hem-de welosipedli ýöriş etdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazar deňziniň kenary boýunça gezelenç hem-de welosipedli ýöriş etdi

4-nji awgustda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ogly Kerimguly bilen ir säherde Hazaryň kenaryna çykyp, birsellem gezelenç edip, welosipedli ýörişi amala aşyrdy, şeýle-de sport maşklaryny ýerine ýetirdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz ogly Kerimguly bilen “Awaza” köpugurly sport toplumyna geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz türgenleşik enjamlarynda maşklary ýerine ýetirip, ýokary ussatlyk derejesini görkezdi.

Ýene degişli makalalar

Rowaçlygy sorag döredýän kottežler ýa-da gymmat gurluşyklaryň zyýany nädip azaldylar?
Serdar Berdimuhamedow ogly Kerimguly bilen sport maşklaryny ýerine ýetirdi
Serdar Berdimuhamedow Awazada ogly bilen welosiped sürdi, sport maşklaryny etdi
Lebap: haj zyýaratyna iberilen 44 adamyň aglabasy öňki wezipeli adamlar ýa-da telekeçiler
Prezident Serdar Berdimuhamedow we onuň ogly kiçi haj amala aşyrdylar
Öňki prezidentiň Lebaba gelmegine garaşylýar