Lawrow Aýatolla Raisi bilen duşuşdy

Lawrow Aýatolla Raisi bilen duşuşdy

Çarşenbe güni agşam Russiýanyň Daşary işler ministri Prezident Aýatolla Seýid Ybraýym Raisi bilen duşuşdy.

IRNA-nyň habaryna görä Çarşenbe güni Eýranyň Daşary işler ministri Huseýin Amir-Abdollahýanyň çakylygy bilen Tährana gelen Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow Eýranyň prezidenti Aýatolla Seýid Ybraýym Raisi bilen duşuşdy.

Saparyň dowamynda Sergeý Lawrow Eýranyň resmileri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekişmek we Günbatar sanksiýalarynyň güýçlenýän döwründe ikitaraplaýyn ykdysady gatnaşyklary ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşar.

Gepleşikleriň esasy temalarynyň arasynda Siriýa we Owganystan bilen bagly sebit howpsuzlygy meseleleri hakda hyzmatdaşlyk etmek hem görünýändir.

Ýadro gepleşikleri meselesi, ýokary derejeli rus diplomatynyň Eýranly kärdeşi bilen ara alyp maslahatlaşjak meselelerindir.

Ýene degişli makalalar

Raisi Eýrana garşy Sanksiýalaryň ýatyrylmagy hakda Kataryň emiri bilen gürrüň etdi
Raisi: Eýranyň we Pakistanyň ýaragly güýçleri serhetlerde gowy howpsuzlyk şertlerini döretdiler
Raisi: Eýran-Täjigistanyň söwda gatnaşyklary ösendir
Owganystanda ýer titremesinden ejir çekýänlere kömek bermek üçin prezidentiň buýrugy
Türkmenistanyň Prezidenti eýranly kärdeşini Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmaga çagyrdy
Raisi: Sanksiýalar Eýrany çäklendirmedi