Şekspiriň ýygyndysy 10 million dollara satyldy

Medeniýet we Jemgyýet

XVII asyryň başynda neşir edilen Wilýam Şekspiriň eserler ýygyndysy Nýu-Ýorkuň “Christie’s”
auksionynda 9,98 million dollara satyldy. Bu seýrek kitap üçin şu wagta
çenli tölenen iň köp puldur. “Ilkinji folio” atly bu
ýygyndyny amerikaly hususy kolleksiýaçy Stefan Lewenthaýl satyn aldy. Ol ABŞ-nyň XIX
asyra degişli seýrek kitaplar we suratlar dükanynyň düýbüni tutujydyr. 2001-nji ýylda
Şekspiriň “Ilkinji
folio”-sy 6,16 million dollara satylypdy.
– Bu ajaýyp eseriň doly nusgasyndan birini edinenim
üçin men bagtly diýip, eseriň täze eýesi buýsanjyny gizlemedi. Şekspiriň pýesalar ýygyndysynyň bahasy,
edebi eserleriň arasynda täze auksion rekordyny goýup, öňki dünýä rekordlaryndan
hem ýokary boldy.
Bu ýygyndy iňlis dramaturgy aradan çykanyndan
ýedi ýyl soň, 1623-nji ýylda dostlary
tarapyndan düzülip neşir edildi. Oňa öň neşir edilmedik we ýitirilen bolmagy
mümkin bolan 18 pýesa, şol sanda “Makbet”, “On ikinji gije” we
Ýuliý Sezar” girizilipdi.
Ýygyndy jemi 36 eseri öz içine alýar. Kitabyň
takmynan 235 nusgasy şu güne çenli saklanyp
galypdyr, ýöne olaryň köpüsi muzeýlerde saklanyp, diňe az sanlysy hususy
kolleksiýaçylaryň ygtyýaryndadyr.
-Şekspiriň eserleri islendik ýaşdaky we medeniýetdäki
adamlaryň kalbynda aýratyn orun alýar. Mundan başga-da, “Ilkinji folio”-nyň satuwy gaty uly wakadyr – diýip, “Christie’s”-niň kitaplar we golýazmalar bölüminiň müdiri Margaret Ford kolleksiýanyň gymmatyna aýratyn baha berdi.

Ýene degişli makalalar

Şekspiriň ilkinji eseri satylar
Gysga hekaýalaryň ussady
15.10.2020 | Webinaryň temasy medeni mirasy öňwrenmek ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy
Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärliklerini öwrenýän arheologlaryň onlaýn-duşuşygy geçirildi
15.10.2020 | Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahatlar
Webinaryň temasy medeni mirasy öwrenmek ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy