Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýanynda saýlaw uçastoklarynyň 42-si döredildi

Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýanynda saýlaw uçastoklarynyň 42-si döredildi

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, şäher, etrap halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça möhletinden öň ses bermek çäresi dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň (konsullyk edaralarynyň) ýanynda saýlaw uçastoklary döredildi.

Diplomatik wekilhanalaryň Instagram sosial ulgamyndaky sahypalarynda habar berlişi ýaly, häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň (konsullyk edaralarynyň) ýanynda saýlaw uçastoklarynyň 42-si döredildi. Bu saýlaw uçastoklarynda ähli taýýarlyk işleri ýokary derejede ýerine ýetirildi diýlip, habarlarda bellenilýär.

Şeýle hem sosial ulgamlardaky habarlarda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň (konsullyk edaralarynyň) ýanynda döredilen saýlaw uçastoklarynda ses berlişik 16 — 26-nji mart aralygynda ýerli wagt bilen sagat 07:00-dan 19:00-a çenli geçirilýändigi ýatladylýar.

Ýene degişli makalalar

“Ayan Travel” syýahatçylyk kärhanasy Londonda “World Travel Market” sergisine gatnaşdy
Türkiýedäki wakadan soň, häkimiýetler raýatlaryň daşary ýurda gitmegini çäklendirmäge çalyşýar’
Şweýsariýada Erdogan we Türk baýdagy nyşana alynan meçew bermeler başdan geçirildi
"Watan" habarlary ýene tutulanlary we 'ak ýürekden' toba edenleri görkezdi
"Watan" habarlary ýene tutulanlary we 'ak ýürekden' toba edenleri görkezdi
Lebabyň polisiýasy hususy dükanlarda reýd geçirýär. Nas atýan raýatlar soraga çekilýär
Suw çilimini çeken adamlaryň 'tobasyndan' soň, häkimiýetler kalýan göreşini güýçlendirýär