Türkmenistanyň we Hytaýyň uniwersitetleri hyzmatdaşlygyň täze tapgyryna gadam goýýar

Türkmenistanyň we Hytaýyň uniwersitetleri hyzmatdaşlygyň täze tapgyryna gadam goýýar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýa ilkinji saparynyň çäklerinde gol çekilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti bilen Pekiniň daşary ýurt dilleri uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama laýyklykda, taraplar bilelikdäki işleriň uly toplumyny göz öňünde tutýarlar. Bu barada türkmen uniwersitetiniň rektory Baýramgül Orazdurdyýewa şu gün Türkmenistan gazetinde çap edilen makalasynda nygtady.

Makalada ýazylyşy ýaly, taraplar Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda gazanylan degişli ylalaşyklaryň çäklerinde iki döwletiň kanunçylygyna, şeýle-de halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda, dürli ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürerler.

Onda professor-mugallymlary we edara ediş-dolandyryş işgärlerini deň şertlerde alyş-çalyş etmek; professor-mugallymlaryň gatnaşmagynda talyplar üçin okuw sapaklaryny wideoaragatnaşyk arkaly guramak; okuw-kadalaşdyryjy resminamalary, şol sanda okuw-usuly edebiýatlaryny alyşmak esasynda daşary ýurt dillerini okatmagyň döwrebap usulyýetini ornaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlenendir. Şeýle-de resminama laýyklykda, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak we olaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmak maksady bilen, deň şertlerde talyplary alyş-çalyş etmek göz öňünde tutulýar.

Ýeri gelende bellesek, Pekiniň daşary ýurt dilleri uniwersiteti Hytaýyň öňdebaryjy okuw mekdepleriniň biri bolup, ol hytaý diplomatlaryny taýýarlamaga ýöriteleşdirilendir.Talyplara daşary ýurt dilleriniň 100-den gowragy öwredilýän bu bilim ojagynda türkmen dilini öwrenmäge-de uly gyzyklanma bildirilýär. Şu nukdaýnazardan, 2019 ― 2020-nji okuw ýylynda TDU-nyň türkmen edebiýaty kafedrasynyň degişli mugallymynyň bu ýokary okuw mekdebinde türkmen dili mugallymy bolup işländigini hem aýtmak gerek.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda hytaý dili boýunça ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamak işiniň alnyp barylmagy, umumybilim berýän orta mekdepleriň birnäçesiniň hytaý diline ýöriteleşdirilmegi Türkmenistanda-da bu dostlukly ýurduň taryhyna, medeniýetine, ykdysady gazananlaryna aýratyn gyzyklanma bildirilýändigini görkezýär.

Ýene degişli makalalar

Russiýa Türkmenistan bilen wiza düzgünini ýeňilleşdirmegiň mümkinçiliklerine garamaga taýyn, Minnihanow Arkadag şäherinde metjidiň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy, Türkmenistanda iň meşhur sürüjilik derejesi mälim edildi we beýleki habarlar
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitaby ermeni dilinde neşir edildi
Ene mähri diýen ada mynasyp bolan zenanlaryň sanawy paýlaşyldy
Berdimuhamedow ýurduň ýolbaşçylar düzümini Türkmenistanlyň Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli ýadygärlik nyşany bilen sylaglady
Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli köp sanly watandaşlaryna döwlet sylaglaryny berdi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany