Ysraýylyň Gaza garşy hüjümleri dowam edýär

Ysraýylyň Gaza garşy hüjümleri dowam edýär

Gazadaky Palestinanyň Saglygy goraýyş ministrliginden berlen beýannamada, Ysraýylyň 234 gün bäri Gaza zolagyna garşy guraýan hüjümleri hakynda maglumat berildi.

Beýannamada, Ysraýylyň harby goşunynyň soňky 24 sagatda Gaza guraýan hüjümlerinde ençeme gyrgynçylyk edendigi, hüjümlerde ýene-de 66 palestinalynyň ýogalandygy, 383 palestinalynyň hem ýaralanandygy nygtaldy.

Beýannamada, Ysraýylyň harby goşunynyň Gaza zolagyna garşy 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabryndan bäri guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sany 36 müň 50 adama, ýaralananlaryň sanynyň bolsa 81 müň 26 adama ýetendigi ýatladyldy.

Beýanatda mundan başgada ýumrulan binalaryň harabalyklarynyň arasynda we ýoluň gyralarynda ýogalan adamlaryň jesetleriniň bardygy, emma ysraýylly esgerleriň päsgel bermegi sebäpli şol jesetleriň ýygnalyp bilinmeýändigi aýan edildi.

Ýene degişli makalalar

Ysraýylyň Gaza zolagyna garşy hüjümleri dowam edýär
Ysraýylyň Gazada soňky 24 sagatda guran hüjümlerinde ýene-de 40 palestinaly ýogaldy
Ysraýylyň Gaza garşy guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sany 39 müň 6 adama ýetdi
Ysraýylyň Gazada guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sany 38 müň 243 adama ýetdi
Ysraýylyň goşunynyň Gaza zolagyna garşy guraýan hüjümleri dowam edýär
Ysraýylyň Gazada guraýan hüjümlerinde ýogalýan palestinalylaryň sany artmaga dowam edýär
Ysraýylyň Gaza guran soňky hüjümlerinde ýene-de 81 palestinaly ýogaldy