Ysraýylyň Gazada dowam etdirýän hüjümlerinde ýogalýan adamlaryň sany günsaýyn artmaga dowam edýär

Ysraýylyň Gazada dowam etdirýän hüjümlerinde ýogalýan adamlaryň sany günsaýyn artmaga dowam edýär

Gazadaky Palestinanyň Saglygy goraýyş ministrliginden berlen beýannamada, Ysraýylyň 226 gün bäri Gaza zolagyna garşy guraýan hüjümleri hakynda maglumat berildi.

Beýannamada, Ysraýylyň harby goşunynyň soňky 24 sagatda Gaza guraýan hüjümlerinde 8 gyrgynçylyk edendigi, hüjümlerde ýene-de 70 palestinalynyň ýogalandygy, 110 palestinalynyň hem ýaralanandygy nygtaldy.

Beýannamada, Ysraýylyň harby goşunynyň Gaza zolagyna garşy 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabryndan bäri guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sany 35 müň 456 adama, ýaralananlaryň sanynyň bolsa 79 müň 476 adama ýetendigi ýatladyldy.

Beýanatda mundan başgada ýumrulan binalaryň harabalyklarynyň arasynda we ýoluň gyralarynda ýogalan adamlaryň jesetleriniň bardygy, emma ysraýylly esgerleriň päsgel bermegi sebäpli şol jesetleriň ýygnalyp bilinmeýändigi aýan edildi.

Ýene degişli makalalar

Ysraýylyň Gaza guran soňky hüjümlerinde ýene-de 81 palestinaly ýogaldy
Ysraýyl Gazany Bombalamaga Dowam Edýär
Gazada Ýogalanlaryň Sany Artýar
Ysraýylyň Gazada guraýan hüjümlerinde ýogalan palestinalylaryň sany 37 müň 900 adama ýetdi
Gazada Ýogalanlaryň Sany Artýar
Ysraýylyň Gazada guraýan hüjümlerinde ýogalýan palestinalylaryň sany artmaga dowam edýär
Gazada Ýogalanlaryň Sany Artmaga Dowam Edýär