Ysraýylyň goşunynyň Gaza zolagyna garşy guraýan hüjümleri dowam edýär

Ysraýylyň goşunynyň Gaza zolagyna garşy guraýan hüjümleri dowam edýär

Halkara Kazyýetiň Gaza zolagynyň Rafah şäherine garşy hüjümleriň dessine bes edilmelidigi baradaky kararyny äsgermeýän Ysraýyl, düýn gijäniň dowamynda Gaza zolagynyň tapawtly sebitlerine harby uçarlar, toplar we tanklar bilen hüjüm gurady.

Ysraýylyň harby goşunynyň Gaza zolagyna garşy 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabryndan bäri guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sany 35 müň 984 adama, ýaralananlaryň sany bolsa 80 müň 643 adama ýetdi.

Gazadaky Palestinanyň Saglygy goraýyş ministrliginden berlen beýannamada, Ysraýylyň 233 gün bäri Gaza zolagyna garşy guraýan hüjümleri hakynda maglumat berildi.

Beýannamada, Ysraýylyň harby goşunynyň soňky 24 sagatda Gaza guraýan hüjümlerinde 8 gyrgynçylyk edendigi, hüjümlerde ýene-de 81 palestinalynyň ýogalandygy, 223 palestinalynyň hem ýaralanandygy nygtaldy.

Beýannamada, Ysraýylyň harby goşunynyň Gaza zolagyna garşy 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabryndan bäri guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sany 35 müň 984 adama, ýaralananlaryň sanynyň bolsa 80 müň 643 adama ýetendigi ýatladyldy.

Beýanatda mundan başgada ýumrulan binalaryň harabalyklarynyň arasynda we ýoluň gyralarynda ýogalan adamlaryň jesetleriniň bardygy, emma ysraýylly esgerleriň päsgel bermegi sebäpli şol jesetleriň ýygnalyp bilinmeýändigi aýan edildi.

Ýene degişli makalalar

Ysraýylyň Gaza guran soňky hüjümlerinde ýene-de 81 palestinaly ýogaldy
Ysraýylyň Gazada guraýan hüjümlerinde ýogalan palestinalylaryň sany 37 müň 900 adama ýetdi
Gazada Ýogalanlaryň Sany Artýar
Gazada Ýogalanlaryň Sany Artmaga Dowam Edýär
Ysraýylyň Gazada guraýan hüjümlerinde ýogalanlaryň sany 38 müň 243 adama ýetdi
Ysraýylyň Gazada guraýan hüjümlerinde ýogalýan palestinalylaryň sany artmaga dowam edýär
Ysraýylyň Gazada soňky 24 sagatda guran hüjümlerinde ýene-de 40 palestinaly ýogaldy