Argentinaly ýyldyz “Romany” saýlady

“Ýuwentus” bilen şertnamasyny uzaltman klubdan gaýdan argentinaly ýyldyz oýunçy Paulo Dibala Italiýanyň başga bir klubunyň düzümine goşuldy. 28 ýaşly hüjümçi paýtagt Rimiň “Roma” topary bilen 3 ýyllyk şertnama baglaşdy.

Ol Mourinio bilen işleşmegiň aýratynlygynyň bardygyny belläp, bu kluby ýörite saýlandygyny aýtdy.Dibala rimlilerden goşmaçalardan daşary ýyllyk 6 mllion ýewro hak alar. “Instituto”, “Palermo” ýaly klublarda oýnan Dibala 2015-nji ýyldan bäri “Ýuwentusyň” köýnekçesini geýip gelýärdi.

Ol turinlileriň düzüminde 293 oýunda 115 gol geçirip, klubuň iň netijeli 9-njy oýunçysy boldy.Dibala bilen “Inter”, “Napoli” klublary içgin gyzyklanypdy. Şol sanda ol “Milan”, “Mançester Ýunaýted” ýaly toparlaryň hem transfer sanawynda bardy.

Ýene degişli makalalar

Serie A-nyň 90-njy möwsümi başlaýar
“Roma” PSŽ-li futbolçyny transfer etdi
“Milan”, “Inter”, “Roma”, “Ýuwentus” “Serie A”-nyň täze möwsümi
Roma Paulo Dibala bilen şertnama baglaşylandygyny yglan etdi
Türkmenistanda mikroblara garşy derman serişdelerini mahabatlandyrmak gadagan edildi, Aşgabat we Tbilisi göni howa gatnawyny açmak boýunça ylalaşyga gol çekdiler, gaz turbinalaryny abatlamak boýunça Merkezi Aziýadaky ilkinji merkez
Argentina Finalissimanyň ýeňijisi boldy