Edirne Mis miwe sabyny

Edirne Mis miwe sabyny

Osmanly imperiýasynda 17-nji asyrdan başlap müşk, ambra we bägül gülüniň essensiýasy garyşdyrylyp ýasalýan Edirne Mis miwe sabyny Edirne welaýatynyň Söwda we senagat palatasynyň ýüz tutmagy netijesinde 2019-njy ýylda Türkiyäniň geografiki taýdan hasaba alynan önümleriniň arasyna goşuldy.

Edirne Mis miwe sabyny Osmanly köşgünden gelen tabşyryklaryň ilki bilen ýerine ýetirilmegi sebäpli Köşk sabyny ýa-da Patyşa sabyny ady bilen taryhy çeşmelerde ady geçýär.

Edil miwe ululygynda ýasalýan we hakyky miwe reňkleri bilen boýalan sabynyň önümçiliginde ulanylýan ergine müşk, ambra we bägül gülüniň essensiýasy goşulýar.

Bir günüň dowamynda saklanan sabynyň ergini, ondan soň hakyky miwe ululugyndaky böleklere bölünýär we ýeke ýekeden el bilen miwe görnüşine getirilýär.

Bezeg esbaplary hökmünde hakyky miwelerdäki ýaly miwäniň çigidi, ýapragy ýa-da sapy aýratyn ýasalyp, onuň üstüne goşulýar.

3 bilen 5 gün aralygynda guramagy üçin saklanan sabyn, azyk boýagy bilen hakyky miwe reňklerine boýanyp, ýaňadandan garaşdyrylýar.

Şondan soň ýylmamak üçin gyzgyn gazanlara sokulan sabynlar, şol usul bilen ýalpyldadylýar.

Üstündäki laklar dolulygyna guranyndan soň, sabynlar guratmak kemerlerinden ýygnalan kagyzlara ýeke ýeke örtülip gaplanýar.

Edirne Mis miwe sabyny öldenmän saklanan halatynda 10-15 ýyllap, hiç hili durky üýtgemän ilkinji gündäki ýaly görnüşini gorap saklamaga dowam edýär.

Ýene degişli makalalar

Dehistanyň Juma metjidindäki arheologiýa işleri
Aşgabatdaky Xuping Jewelry bižuteriýa dükany alyjylara Täze ýyl arzanladyşlaryny hödürleýär
Dagdan agajyndan ýasalýan şaý-sepler
Hindi zergärleri 50 müň göwher oturdylan ýüzük ýasadylar
Ak şäherim Aşgabat atly göçme sergi
Miniatýura sungatynyň ösüş ýoly