Sian Merkezi Aziýa tiz otlusy işe girizildi

Sian  Merkezi Aziýa tiz otlusy işe girizildi

Habar berşimiz ýaly, 26-njy aprelde Hytaý Halk Respublikasynyň Sian şäherinde Merkezi Aziýa Hytaý formatynyň daşary işler ministrleriniň 4-nji duşuşygy geçirildi.Mejlisiň çäklerinde daşary işler ministrleri Hytaý Ýewropa demir ýolunyň Çanan ýörite ýük otlusynyň işe başlamagy mynasybetli dabara gatnaşdylar.

Bu tiz ýük otlusy Hytaýyň Sian şäherinden Merkezi Aziýa ýurtlaryna gatnaw amala aşyrar.Otlynyň 12 günüň dowamynda Daşkent şäherine gelmegine garaşylýar.

Häzirki döwürde Hytaý Ýewropa tiz otly ýoly Ýewraziýa yklymynyň üsti bilen amala aşyrylýan söwdalarda möhüm ähmiýete eýedir.

2022-nji ýylyň ahyryna çenli bu tiz otly ýoly boýunça 65 müň gezek gatnaw ýerine ýetirildi we 300 milliard amerikan dollary möçberinde söwda işleri amala aşyryldy. Bu ýol Ýewraziýa ýurtlarynyň 200-den gowrak şäherini birleşdirýär.

Hytaýyň Bir guşak bir ýol taslamasynyň on ýyllygyna bagyşlanan bu dabaranyň dowamynda Sianda öndürilen 260 BYD New Energy elektrik ulagy hem tanyşdyryldy. Daşary işler ministrleri täze awtoulaglary uly gyzyklanma bilen synagdan geçirdiler. Dabaralara Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň orunbasaray W.Hajyýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti gatnaşdy. Bu barada Hytaýyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

Ýene degişli makalalar

Hytaý täze gaz geçiriji babatda Türkmenistany Russiýadan ileri tutýar
Türkmen wekiliýeti Sianda geçirilen ykdysady foruma gatnaşdy
Ikinji Merkezi Aziýa — Hytaý sammiti Gazagystanda geçiriler
Hytaý Merkezi Aziýa ýurtlaryna 3,7 milliard dollar kömek berer
Prezident Serdar Berdimuhamedow Siandaky Dostluk seýilgähinde nar ekdi
Hytaýyň we Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlary Sian Jarnamasyna gol çekdiler
Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýa iş sapary tamamlandy