Şwesiýada "Gurhana hormat goýmak" atly çäre geçirildi

Şwesiýada "Gurhana hormat goýmak" atly çäre geçirildi

Şwesiýadaky Türk jemgyýetçilik guramalarynyň gurnamagynda Şwesiýanyň Dini gaznanyň dini işgäri Serdar Bükme, Gurhan okap, doga etdi.

Serdar Bükme tarapyndan seslendirilen Gurhanyň aýatlarynyň mazmunlary türk we şwed dillerinde beýan edildi.

Türkiýäniň Stokgolm şäherindäki Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Ýönet Jan Tezel ol ýerde beren beýanatynda, 21-nji ýanwarda daniýaly aşa sagçy syýasatçy Rasmus Paludanyň Türkiyäniň Stokgolm şäherindäki ilçihanasynyň öňünde Gurhany ýakyp, eden meçew beriji hereketi barada: "Millionlarça hat-da milliardlarça adam ýaly biz hem şol hereketi ýazgarýarys" diýip belledi.

Çärä gatnaşanlara Gurhanyň şwed dilindäki terjimesi we gül desseleri paýlandy.

Ýene degişli makalalar

Gollandiýada we Şwesiýada Öndürlen Harytlaryň Boýkot Edilmegi Çagyryşy, Şwesiýany Aladalandyrdy
Ömer Çelik Şwesiýada Gurhanyň ýakylmagyna reaksiýa bildirdi
Ali Erbaş Rasmus Paludanyň Gurhany ýakmagyna berk reaksiýa bildirdi
Türkiye Şwesiýada PKK bilen arabaglanşykly toparlaryň geçiren protest aksiýasyny ýazgardy
Gurhany Ýakmagyň Azatlyk Bilen Arabaglanşygy Ýok
Prezident Erdogan Şwesiýada Gurhanyň Ýakylmagyna Berk Garşylyk Görkezdi