Dünýäniň ilkinji parastronawty saýlandy

Ýewropa Kosmos Agentligi (ESA) täze astronawtlary taýýarlamak üçin okuw açdy.Bu okuwa kabul edilenleriň arasynda fiziki mümkinçiligi çäkli ilkinji astronawt hem bar.Agentlik bu astronawt dalaşgärine “para-astronawt” adyny berdi.

Kosmos agentligi 13 ýyldan soňra täze astronawtlary taýýarlamak üçin dalaşgärleri saýlady.Bu barada Parižde metbugat ýygnagy geçirildi. Şeýlelikde, astronawt sapaklaryny geçjek 17 adamyň arasyndaky iňlis paralimpiaçysy Jon MakFall hem bar.

MakFall ESA-nyň maýyp adamlaryň geljekde kosmos ýumuşlaryny ýerine ýetirmeklerini öwrenmek üçin taýýarlanan tabşyrygy ýerine ýetirmeli bolar.MakFallyň kosmosa giden fiziki mümkinçiligi çäkli ilkinji adam bolup bolmajakdygyny anyklamak üçin dizaýnerler we inženerler okuw sapaklaryna onuň bilen bilelikde gatnaşarlar.

MakFall 2008-nji ýylda Pekin Paralimpiýa Oýunlarynda 100 metrde bürünç medal gazanypdy.

Ýene degişli makalalar

Täze galaktika surata düşürildi
Bu gezek Ýupiteri surata düşürdi
Türkmen diliniň täze maglumat tehnologiýalary (IT) sözlügi we türkmenleriň sözlükçilik däpleri
Russiýa daşary ýurtlylar üçin ÝOM-da tölegsiz bilim almaga dalaşgärleri kabul etmegiň möhletini uzaltdy
Hytaýda çagalara eýýäm üç ýaşdan başlap COVID-19-a garşy sanjym ediler
Eýranyň Atom Energiýasy Guramasynyň başlygy: Agentlik Sionist režimiň terrorçylyk hereketi baradaky pozisiýasyny açyklamalydyr