“Gazprom” tarapyndan türkmen gazyny satyn almak boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine seredildi

“Gazprom” tarapyndan türkmen gazyny satyn almak boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine seredildi

“Gazprom” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Alekseý Miller duşenbe güni Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda bu kompaniýa tarapyndan hereket edýän şertnama boýunça türkmen gazyny satyn almak we bu ulgamda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

Duşuşygyň dowamynda Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary, şol sanda ýangyç-energetika toplumy ýaly strategik ugurda hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmäge ygrarlydygyny aýtdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Türkmenistan özüniň öňden gelýän hyzmatdaşlarynyň täze teklipleri üçin hemişe açykdyr we hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryny goldamaga taýýardyr diýip, Serdar Berdimuhamedow belledi. Şeýle-de Russiýanyň kompaniýasynyň öz üstüne alan borçnamalaryna ygrarly boljakdygy nygtaldy.

Mundan başga-da, “ýaşyl” energetikanyň ösdürilmegi, ekologik taýdan arassa, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň iş ýüzünde peýdalanylmagy möhüm ugur hökmünde kesgitlenildi.

“Gazpromyň” wekilhanasy 2003-nji ýyldan bäri Türkmenistanda iş alyp barýar.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistan 2023-nji ýylda özüniň tebigy gaz eksport ugurlaryny giňeltmek tagallalaryny ileri tutdy
Gazprom Eýranyň Türkmenistanyň gatnaşmagynda gaz merkezini döretmek baradaky teklibini öwrener
Özbegistan Russiýadan gazy uzakmöhletleýin esasda satyn almakçy
Berdimuhamedow we Miller gaz pudagynda hyzmatdaşlygyň ösüşini ara alyp maslahatlaşdylar, Aşgabatda Eýran Yslam Respublikasynyň önümleriniň sergisi açyldy, geçen ýyl Türkmenistandan 11 müňden gowrak syýahatçy Azerbaýjana bardy
Gazprom tebigy gazyň gorlarynyň 100 ýyla ýetjekdigini habar berdi
Gazpromyň başlygy Miller Tährana bardy
Russiýa Özbegistana tebigy gaz satar