“Gazprom” tarapyndan türkmen gazyny satyn almak boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine seredildi

“Gazprom” tarapyndan türkmen gazyny satyn almak boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine seredildi

“Gazprom” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Alekseý Miller duşenbe güni Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda bu kompaniýa tarapyndan hereket edýän şertnama boýunça türkmen gazyny satyn almak we bu ulgamda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

Duşuşygyň dowamynda Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary, şol sanda ýangyç-energetika toplumy ýaly strategik ugurda hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmäge ygrarlydygyny aýtdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Türkmenistan özüniň öňden gelýän hyzmatdaşlarynyň täze teklipleri üçin hemişe açykdyr we hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryny goldamaga taýýardyr diýip, Serdar Berdimuhamedow belledi. Şeýle-de Russiýanyň kompaniýasynyň öz üstüne alan borçnamalaryna ygrarly boljakdygy nygtaldy.

Mundan başga-da, “ýaşyl” energetikanyň ösdürilmegi, ekologik taýdan arassa, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň iş ýüzünde peýdalanylmagy möhüm ugur hökmünde kesgitlenildi.

“Gazpromyň” wekilhanasy 2003-nji ýyldan bäri Türkmenistanda iş alyp barýar.

Ýene degişli makalalar

Gazpromyň başlygy Miller Tährana bardy
Öñki “ygtybarsyz hyzmatdaş”. Russiýa Türkmenistany gaz oýunlaryna iterýär, bu Aşgabat üçin amatlymy?
Gazpromyň başlygy Miller: rus gazynyň Aziýa bazarynda uly geljegi bar
Türkmenistanyň Prezidenti Gazprom açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň başlygyny kabul etdi
Türkmenistanda Diplomatik işgärleriniň güni bellenilýär, Serdar Berdimuhamedow RF-niň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Owerçugy kabul etdi, Ahal welaýatynda iki orta hünär okuw mekdebi peýda bolar we beýleki habarlar
Eýran türkmen we rus tebigy gaz serişdelerini islendik ugur boýunça geçirip bermegi teklip edýär
"Gazpromyň" türkmen gazynyň Transhazar arkaly iberilmeginiň öňüni baglaýandygy aýdylýar