Türkmen wekiliýeti Nýu-Ýorkda geçirilen C5+1 formatyndaky duşuşyga gatnaşdy

Türkmen wekiliýeti Nýu-Ýorkda geçirilen C5+1 formatyndaky duşuşyga gatnaşdy

Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 77-nji sessiýasynyň dowamynda ABŞ-nyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri we wekilleri duşuşyk geçirdiler. Onuň dowamynda sebitleýin hyzmatdaşlygy hem-de C5+1 diplomatik platformasynyň çäginde gatnaşyklary dowam etmekligi ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň habar bermegine görä, 22-nji sentýabrda geçirilen duşuşyga gatnaşyjylar Merkezi Aziýa ýurtlary bilen ABŞ-nyň arasynda 30 ýylyň dowamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň dowam edip gelýändigini hem-de BMG-niň düzgünnamasyny goldamaga ygrarlydyklaryny bellediler.

Diplomatlar 2015-nji ýyldan bäri C5+1 formatyndaky üstünlikli hyzmatdaşlyga ýokary baha berdiler. Şeýle-de duşuşygyň dowamynda umumy maksatlara ýetmek hem-de özara gatnaşyklary has-da çuňlaşdyrmak maksady bilen, C5+1 Sekretariatynyň döredilendigi habar berildi.

Türkmen tarapy duşuşykda eden çykyşynda syýasy we durmuş-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen, özara maýa goýumlary, sebitleýin derejede gurluşyk, ulag we aragatnaşyk, sosial we energetika taslamalaryny giňeltmäge mümkinçilik döredýän ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşdäki hyzmatdaşlygyň wajyp ähmiýetini belläp geçdi.

Ýene degişli makalalar

Türkmen wekiliýeti Nýu-Ýorkda geçirilen C5+1 duşuşygyna gatnaşdy
ABŞ Merkezi Aziýadaky bilim we ykdysady taslamalara 25 million dollar gönükdirer
ABŞ Merkezi Aziýadaky bilim we ykdysady taslamalara 25 million dollar gönükdirer
TÜRKMENISTANYŇ WEKILIÝETI NÝU-ÝORKDA GEÇIRILÝÄN “BILIMI ÖZGERTMEK BOÝUNÇA SAMMITINE” GATNAŞÝAR
Türkmen wekiliýeti BMG-niň bilimi özgertmek boýunça sammitine gatnaşýar
Nýu-Ýork ABŞ-nyň ýaşaýyş üçin iň gymmat şäherleriniň reýtinginde bäşinji orny eýeledi