Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkeziniň işgärleri Latwiýaly kärdeşleri bilen tejribe alyşdylar

2022-nji ýylyň 8-10-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkeziniň mugallymlary tejribe alyşmak maksady bilen Latwiýanyň Riga şäherinde iş saparynda boldular. Çäre Merkezi Aziýada Serhetleri Dolandyrmak Maksatnamasy (BOMKA 10) tarapyndan guraldy.

Iş saparyň çäklerinde Okuw merkeziniň mugallymlary Riganyň Tehniki Uniwersitetiniň Halkara ykdysady gatnaşyklary we gümrük institutyna hem-de Latwiýanyň Döwlet girdejiler gullugynyň Milli gümrük müdirligine baryp gördüler.Ol ýerde mugallymlar topary Riganyň Tehniki Uniwersitetiniň Gümrük we salgyt dolandyryşy maksatnamasy boýunça okatmagyň usulyýeti we Latwiýanyň Döwlet girdeji gullugynyň işgärleri üçin hünär kämilleşdiriş okuwlarynyň guralyşy bilen, şeýle-de gümrük işiniň aýry-aýry ugurlary boýunça işleriň alnyp barylyşy bilen tanyşdylar.

Riganyň Tehniki Uniwersitetiniň Halkara ykdysady gatnaşyklary we gümrük institutyna baranda Okuw merkeziniň müdiri, bu institutyň talyplary üçin Türkmenistanda gümrük işiniň guralyşyny beýan edýän umumy sapak berdi.

Çäräniň tamamlanmagy bilen Latwiýanyň hünärmenleri bilen bilelikde Okuw merkeziniň mugallymalary Türkmenistanda Döwlet gümrük gullugy üçin işgärleri taýýarlamakda we hünär kämilleşdiriş sapaklaryny guramak boýunça teklipleri taýýarladylar we Riganyň Tehniki Uniwersiteti bilen käbir ugurlar boýunça gözlegleri geçirmek babatda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem berkitmek barada ylalaşdylar.

Ýene degişli makalalar

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkeziniň mugallymlary Rigada tejribelerini artdyrdylar
Milli töwekgelçilik derňewi boýunça okuw sapagy geçirildi
2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň TERTIBI
Bilim ösüşleriň binýady
Aşgabatly sürüjiler 20 ýyly dolan ýeňil awtoulaglaryň tehniki barlaga goýberilmeýändigini aýdýarlar
Türkmenistanyň we Eýranyň gümrük gullugynyň ýolbaşçylary umumy serhetdäki gözegçilik nokatlaryna baryp gördüler