Türkmen halysy gözelligiň nusgasy atly baýramçylyk duşuşygynda göçme sergi

Türkmen halysy  gözelligiň nusgasy atly baýramçylyk duşuşygynda göçme sergi

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde gurnalan Türkmen halysy gözelligiň nusgasy atly baýramçylyk duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi göçme sergi gurnady.

Sergide Ý.Annanurowyň Baýrak gazanan, Ý.Adamowanyň Çemen, S.Hojagulyýewanyň Keçeçiler, Ý.Grişiniň Güller, A.Saurowyň Aýdym hem pagta ýaly eserleri duşuşykda mynasyp orun aldy.

Ýene degişli makalalar

Daşoguz welaýatynda polimer önümçiligi artýar
Mary welaýatyndaky maldarçylyk hojalygynda 1500 tonna golaý meýdan oty taýýar edildi
Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komiteti Olimpiýa oýunlaryna kesgitlenen sport görnüşleri boýunça Türkmenistanyň Milli ýygyndy toparlarynyň düzümini tassyklady
Rowaçlygyň belent ruhy
Telekeçilik işi ösüşlere beslenýär
Ene mähri diýen ada mynasyp bolan zenanlaryň sanawy paýlaşyldy